Reklama

REGULAMIN KRZYŻÓWEK

Regulamin krzyżówek w Życiu Gostynia

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce prasowej publikowanej w Życiu Gostynia (zwanej dalej "Krzyżówką").

2. Organizatorem Krzyżówki jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000053718, NIP 617-19-79-904 (dalej „Organizator").

3. Fundatorem nagród są sponsorzy.

4. Szczegółowe zasady Krzyżówki oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Krzyżówki podane będą na łamach Życia Gostynia.

5. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

6. Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej (zwane dalej „Uczestnikami"). Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:

a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Krzyżówki;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

7. Wszystkie wiadomości SMS w ramach udziału w Krzyżówce Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki.

8. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS podany będzie przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki.

§ 2
Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Krzyżówki, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Krzyżówce

1. Udział w Krzyżówce polega na:

a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki.

2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki określony będzie w materiałach promocyjnych Krzyżówki. W przypadku wiadomości SMS - termin podany w materiałach promocyjnych Krzyżówki, do godziny 23:59.

3. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki przyznana zostanie nagroda, opisanych w materiałach promocyjnych Krzyżówki.

4. Rozwiązanie Krzyżówki będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 4 dni po zakończeniu danej Krzyżówki.

5. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji, zostanie przyznana nagroda w Krzyżówce zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie do 7 dni od daty rozwiązania Krzyżówki. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-16.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie.

6. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

7. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną lub jej równowartość w gotówce.

§ 4
Odbiór Nagród

1. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Krzyżówki w terminie 30 dni po odbyciu rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 5. Nagrody przekazane zostaną osobiście w siedzibie Organizatora, pocztą lub pocztą kurierską lub osobiście przez Fundatora na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.

2. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§5
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119 jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, zwana dalej Administratorem.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

3. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Krzyżówki zgodnie z Regulaminem Krzyżówki oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Krzyżówki.

4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

5. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Krzyżówce obejmuje także publikację danych osobowych Laureata: imię i nazwisko, nazwa miejscowości na łamach Życia Gostynia.

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Krzyżówce.

§ 6
Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Krzyżówki spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Krzyżówki i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Krzyżówki należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia Krzyżówki. Reklamacje związane z Krzyżówką rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Krzyżówka może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Krzyżówki.

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Krzyżówki.

6. Uczestnik Krzyżówki w szczególności nie powinien:

a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Krzyżówce;
b. korzystać z Krzyżówki w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w ramach Krzyżówki usług.

7. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Krzyżówki i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Krzyżówki.

8. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Krzyżówki.

9. Organizator oświadcza, że Krzyżówka nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.

12. Regulamin Krzyżówki jest dostępny dla Uczestników Krzyżówki w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.gostynska.pl/informacje/regulamin,332

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Krzyżówki, a co za tym idzie także treści regulaminu.