Reklama

Regulamin

REGULAMIN PORTALU GOSTYNSKA.PL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Portal Internetowy gostynska.pl, udostępniany jest Użytkownikom przez Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000 53 718, z kapitałem zakładowym w kwocie 3 360 000 zł, NIP: 617 19 79 904, REGON 251010225, zwaną dalej „Usługodawcą” lub "Wydawcą". Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. jest wydawcą portalu gostynska.pl w rozumieniu ustawy prawo prasowe oraz pełni rolę usługodawcy w rozumieniu ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
Portal Internetowy gostynska.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
W ramach Portalu Internetowego gostynska.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi.
Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego gostynska.pl, poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.
Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego gostynska.pl, podstawy prawne świadczenia usług oraz odpowiedzialność Usługodawcy. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin
Wydawca - oznacza Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000 53 718, z kapitałem zakładowym w kwocie 3 360 000 zł, NIP: 617 19 79 904, REGON 251010225
Portal - oznacza niniejszą platformę udostępnioną w sieci Internet, której Wydawcą jest: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o., umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez gostynska.pl, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnionych przez Wydawcę w domenie gostynska.pl.
Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu gostynska.pl  oraz usług dostępnych w Portalu gostynska.pl
Partner - każdy podmiot współpracujący z Portalem gostynska.pl na podstawie stosownej umowy.
Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Usługi - oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności:
a) Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem Portalu lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail) w wersji podstawowej oraz w płatnej wersji premium,
b) Usługi społecznościowe - usługi świadczone przez Portal, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych zasobach w infrastrukturze teleinformatycznej gostynska.pl i udostępniania innym Użytkownikom miejsca na serwerach Wydawcy w celu dodawania komentarzy oraz ich wyświetlanie;
c) Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na Portalu, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe, a także dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji Użytkownika w oparciu o dostarczone informacje, w szczególności poprzez analizę jego aktywności
d) Usługi sprzedażowe - usługi polegające na sprzedaży produktów lub usług, w tym usługi świadczone w ramach mechanizmu informatycznego zapewniającego możliwość zawierania umów dotyczących określonych produktów lub usług, a ponadto dostępu do pełnej treści wybranych artykułów umieszczanych w Portalu.
e) Usługi marketingowe - przesyłanie newsletterów i informacji handlowych
System płatności - system wykorzystywany do opłacania usług uznanych przez Wydawcę za odpłatne, w szczególności:
a) Przelewy24, obsługiwany przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 z siedzibą w Poznaniu KRS nr 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068

III. WARUNKI TECHNICZNE

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
a) urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
b) najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologie cookies;
c) aktywnym kontem poczty elektronicznej - w przypadku Usług odpłatnych.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez stronę internetową Portalu gostynska.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych, za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika wynikających z jego aktywności internetowych;
  b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;
  c) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;
  d) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;
 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu gostynska.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu gostynska.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu gostynska.pl.
 4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne.
 6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt. 7 poniżej. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych.
 7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.
 9. Wszelkie uwagi, komentarze i zapytania związane z Portalem gostynska.pl prosimy kierować na adres: redakcja@zycie-gostynia.pl

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków, bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu gostynska.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu gostynska.pl i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu gostynska.pl przez Użytkownika;
  c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu gostynska.pl, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
 6. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.

VI. ZAWIERANIE UMÓW

 1. Wydawca określa rodzaje Usług bezpłatnych i odpłatnych.
 2. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika zgodnie z instrukcją. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Użytkownik może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu. Użytkownika obowiązuje cena podana w momencie złożenia zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
 4. Zawarcie umów o świadczenie Usług odpłatnych wymaga zarejestrowania. Utworzone w procesie rejestracji konto oraz login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno konto.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych niewymagających zarejestrowania ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usługi.
 2. Umowa o świadczenie Usług płatnych, wymagających zarejestrowania, jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
 3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl, gdy wypowiedzenia dokonuje Użytkownik, bądź na adres e-mail podany przez Użytkownika, gdy wypowiedzenia dokonuje Wydawca.
 4. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa.
 5. Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług.
 6. Użytkownikowi, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej, od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Wydawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną̨ zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną̨ zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować́ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą̨ wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wydawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności.
 9. W zakresie wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość́, Wydawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Użytkownik.
 10. Wydawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w przypadku ich bezprawności.
 11. Wydawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika korzystającego z niego w sposób bezprawny. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Wydawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Wydawcą.

VIII. PŁATNOŚCI

 1. Wydawca rozpocznie świadczenie Usług odpłatnych po ich opłaceniu.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty określa Wydawca.
 3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem Systemów płatności. 
 4. Płatności za pośrednictwem Systemów płatności, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Systemy płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 5. W przypadku wniesienia przez Użytkownika opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku, Wydawca zwraca nadwyżkę Użytkownikowi.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. Wydawca zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Wydawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Wydawcę.
 4. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
 8. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że:
  a) nie zamawia wpisów, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002;
  b) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w Regulaminie; jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
  c) informuje, iż problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów, bądź wpływać na ich jakość;
  d) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści.

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Portal oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu gostynska.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 • Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Portalu gostynska.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 • Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu gostynska.pl, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 • Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu gostynska.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: 
  a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu gostynska.pl lub jego części, lub utworów zamieszczonych w Portalu gostynska.pl, lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; 
  b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 • Zamieszczając Materiały w Portalu gostynska.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane w Portalu gostynska.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu gostynska.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu gostynska.pl, w tym w szczególności w celu dokonania personalizacji treści udostępnianych Użytkownikowi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania plików “cookies” lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności, dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie https: gostynska.pl/polityka-prywatności

XII. DANE OSOBOWE

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu gostynska.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu gostynska.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania, a szczegóły w tym zakresie określa polityka prywatności opublikowana na stronie https://gostynska.pl/polityka-prywatności.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę opisuje Polityka Ochrony Prywatności, która dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie https://gostynska.pl/polityka-prywatności.

XIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu gostynska.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@zycie-gostynia.pl lub listownie na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1A.
 3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 14 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Wydawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Wydawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług Portalu gostynska.pl jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy Wydawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa sporna pomiędzy Wydawcą a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Wydawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym, bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Portalu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian w powszechnie stosowanych technologiach informatycznych.
 5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu gostynska.pl na stronie internetowej pod adresem gostynska.pl.

Data ostatniej aktualizacji : 03.01.2023.